05/04/2022

خیار باراد – S500

قبلی بعدی فروش بذر این محصول خرید کنید مشخصات بذر خیار باراد s500  پارتنوکارپ تمام گلها ماده تیپ بیت آلفا – شیار دار بینابین روبه پر گل جوانه انتهایی […]
29/03/2022

خیار باراد

قبلی بعدی فروش این محصول خرید کنید   باراد هیبرید F1 پارتنوکارپ تمام گل ها ماده تیپ بیت آلفا بینابین متحمل به سفیدک حقیقی و ویروس […]