30/03/2022

خیار سامیا

قبلی بعدی فروش بذر این محصول خرید کنید  خیار سامیا هیبرید F1 پارتنوکارپ تمام گل ها ماده تیپ بیت آلفا بوته بسیار مقاوم بینابین متحمل به […]