30/03/2022

گوجه فرنگی مرمر

قبلی بعدی فروش بذر این محصول خرید کنید گوجه فرنگی مرمر هیبریدی ـ خوشه ای گوجه فرنگی کوکتلی به رنگ قرمز با راه راه سیاه غیر […]
30/03/2022

گوجه فرنگی رخسار

قبلی بعدی فروش بذر این محصول خرید کنید گوجه فرنگی رخسار هیبریدی ـ خوشه ای گوجه فرنگی به رنگ قرمز یکدست بوته قوی غیر همرس 5 […]
30/03/2022

گوجه فرنگی حنا

قبلی بعدی فروش این محصول خرید کنید گوجه فرنگی حنا هیبرید F1 گوجه فرنگی فانتزی به رنگ قرمز با راه راه سیاه رشد نامحدود غیر همرس […]
30/03/2022

گوجه فرنگی الینا

قبلی بعدی فروش بذر این محصول خرید کنید  گوجه فرنگی الینا هیبرید F1 گوجه فرنگی زیتونی به رنگ قرمز با رشد نامحدود غیرهمرس وزن میوه 25 […]