05/04/2022

توانمندی های تخصصی و اجرای

توانمدنی های تخصصی و اجرایی مشاوره درراستای انتخاب تجهیزات از لحاظ آخرین تکنولوژی روز و تطابق با پروژه مشاوره درراستای انتخاب و خرید متریال جهت تولید […]
05/04/2022

سمینار

سمینار آموزشی کشت و کار و مدیریت گلخانه – 1382- سازمان جهاد کشاورزی جیرفت و کهنوج سمینار آموزشی کشت و کار و مدیریت گلخانه – 1382- […]
05/04/2022

فهرست نرم افزارهای تخصصی مورد استفاده

فهرست: * ABB SOFTWARE * PCS7 * STEP7 *TIA PORTAL * S5 * WINCC *WINCC FlEXIBEL * AUTOCAD * SOLID WORK * ACCESS * ORACEL * […]
05/04/2022

مدیریت پروژه و زمان بندی

مدیریت پروژه با توجه به ضرورت پیاده سازی سیستمهای مهندسی صنایع بصورت محوری در تمامی شرکتها ، فعالیت کنترل و مدیریت پروژه یکی از ارکان اصلی […]