اردیبهشت ماه 1402

برگزاری دوره تخصصی آموزشی

دوره آموزشی مدیریت تولید فلفل دلمه ای در شهرستان میناب

دوره آموزشی متقاضیان گلخانه شرکت شهرک های کشاورزی

آذر ماه سال 1398

تولید فلفل دلمه ای

آموزش تولید فلفل دلمه ای استان هرمزگان

وبینار آموزش تولیدفلفل دلمه ای رنگی استان هرمزگان

وبینار هرمزگان

تولد فلفل گلخانه ای

آموزش تولید فلفل گلخانه ای در استان یزد

برگزاری کلاس آموزش کشت فلفل در استان همدان

دوره آموزش متقاضیان احداث گلخانه در شهرستان مغان