دوره آموزشی

دوره آموزشی متقاضیان گلخانه شرکت شهرک های کشاورزی

آذر ماه سال 1398

تولید فلفل دلمه ای

آموزش تولید فلفل دلمه ای استان هرمزگان

وبینار آموزش تولیدفلفل دلمه ای رنگی استان هرمزگان

وبینار هرمزگان

تولد فلفل گلخانه ای

آموزش تولید فلفل گلخانه ای در استان یزد

برگزاری کلاس آموزش کشت فلفل در استان همدان

دوره آموزش متقاضیان احداث گلخانه در شهرستان مغان