:

تجهیزات گلخانه ای_ سیستم های گرمایشی

سیستم های گرمایشی در گلخانه براساس نیاز گرمایشی گیاه و مساحت گلخانه ها محاسبه می گردد، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺣﺮارت ﻻزم ﺑﺮاي ﮔﺮم ﻛـﺮدن ﮔﻠﺨﺎﻧـﻪ، ﻣﻌـﺎدل ﮔﺮﻣـﺎﻳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ از ﮔﻠﺨﺎﻧـﻪ اﺗـﻼف ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﺮﻣﺎي ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ و ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آن را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد
اﺗﻼف ﮔﺮﻣﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑـﻪ ﺳﻪ ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد:
ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﻲ از ﮔﺮﻣﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮﻣﺎ از ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻠﺨﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ از دﺳﺖ ﻣﻲ رود. ﻃﺮﻳﻘﻪ دﻳﮕﺮ اﺗﻼف ﮔﺮﻣﺎ، ﻧﻔﻮذ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻫﻮاي ﺑﻴﺮون ﺑﻪ داﺧﻞ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﺳﺖ: ﺷﻜﺎف ﻣﻮﺟـﻮد ﺑﻴﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺷﻴﺸﻪ، در ﻫﺎي ورود و ﺧﺮوج، درﻳﭽﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﻮﻳﻪ، درزﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎي ﺳـﻘﻔﻲ و ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﭘﺎرﮔﻲ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ، از ﺟﻤﻠﻪ راهﻫﺎي ﻧﻔﻮذ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻫﻮاي ﺳﺮد ﺑﻪ داﺧﻞ ﮔﻠﺨﺎﻧـﻪ اﺳـﺖ و ﺗﺎﺑﺶ، ﺳﻮﻣﻴﻦ روش اﺗﻼف ﮔﺮﻣﺎ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﺳﺖ.

به منظور جبران گرمای تلف شده از گلخانه از انواع سیستم های گرمایشی حرارت مرکزی، هیتر و سیستم های تابشی استفاده میگردد 

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻴﺎز ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ : 

ﻣﻘﺪار ﮔﺮﻣﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﮔﺮم ﻛﺮدن ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، ﻣﻌﺎدل ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺳﻄﺢ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﺗﻼف ﻣﻲﺷﻮد و اﻳﻦ ﮔﺮﻣﺎ (ﮔﺮﻣﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز (H ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ:

H= A × U × ( Tin-Tout)

ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ در ﻣﻴﺰان اﺗﻼف ﮔﺮﻣﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ:

ﺿﺮﻳﺐ ﻫﺪاﻳﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ (U) : ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﺿﺮﻳﺐ ﻫﺪاﻳﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دارﻧﺪ ﻫـﺮ ﭼﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﺪاﻳﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻴﺰان اﺗﻼف ﮔﺮﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﺧﺘﻼف دﻣﺎي داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ (Tin-Tout)  : ﻫﺮ ﭼﻪ اﺧﺘﻼف دﻣﺎي داﺧﻞ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻓﻀﺎي ﺧﺎرج ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻣﻴـﺰان اﺗـﻼف ﮔﺮﻣـﺎ و ﻧﻴـﺰ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ؛
ﺳﻄﺤﻲ از ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﻀﺎي ﺑﻴﺮون ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ (A) : اﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎﺣﺖ ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺎﻧﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ و اﻧﺘﻬـﺎﻳﻲ و دﻳـﻮاره ﺟـﺎﻧﺒﻲ ﮔﻠﺨﺎﻧـﻪ، ﺑﻌﻼوه ﻣﺴﺎﺣﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻘﻒ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﺳﺖ؛ ﻫﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻴﺰان اﺗﻼف ﮔﺮﻣـﺎ ﻧﻴـﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
(ﻣﺴــﺎﺣﺖ دﻳــﻮارهﻫــﺎي ﺟــﺎﻧﺒﻲ ﮔﻠﺨﺎﻧــﻪ) + (ﻃــﻮل ﻗــﻮس ﮔﻠﺨﺎﻧــﻪ × ﻃــﻮل ﮔﻠﺨﺎﻧــﻪ) A =

 

 

                         ضریب U

 ( ﺿﺮﻳﺐ ﻫﺪاﻳﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ)

سیستم های گرمایشی – بویلر و لوله های آبگرم

سیستم گرمایشی مرکزی شامل یک سیستم مرکزی در اتاق گرمایش یا تاسیسات شامل دیگ های آّگرم یا بخار ، مشعل های گرمایشی، پمپ های سیرکولاسیون آب ، فیلتر شنی و سایر ادوات و تجهیزات وابسته به این سیستم می باشد و در داخل گلخانه نیز لوله های گرمایشی در زیر بستر ها، کف زمین، دور گلخانه زیر سقف تعبی می گردند که با چرخش آبگرم در این لوله ها گرمایش مورد نیاز فضای گلخانه تامین می گردد . این سیستم گرمایی دارای مزیت های ذیل می باشد :
تامین گرمایش مطلوب و یکنواخت در گلخانه
کنترل خودکار دمای گلخانه
امکان تامین گرمایش مناسب در مناطق سرد و دارای برف
تامین گرمایش مناسب برای گیاه براساس نیاز گیاه با دریافت سیگنال از سیستم کنترل
چرخش گرما با لوله های رفت و برگشتی
ایجاد ریل در گلخانه توسط لوله های آبگرم کف گلخانه

سیستم های گرمایشی _ هیتر

سیتم گرمایشی هیتر از انواع سیستم های حرارتی موضعی می باشد که دارای مشخصات ذیل است :
محفظه احتراق مرکزی (دیگ) از ورق استنلس استیل نسوز با ضخامت قطر و طول مناسب جهت ایجاد حداکثر تشعشع حرارتی با راندمان بالا
مبدل های حرارتی از جنس استنلس استیل و به صورت رادیاتوری برای افزایش راندمان حرارتی دستگاه
دودکش متناسب با ظرفبت مشعل
ترموستات جهت امنیت و دوام محفظه احتراق
مشعل تک گانه و دو گانه سوز
ظرفیت های حرارتی متنوع

سیستم های گرمایشی _ گرماتاب

سیستم های گرمایشی تابشی که در زیر سقف گلخانه ها نصب می گردند، که دارای مزایای ذیل می باشد :
تامین گرمایش مطلوب در کف و ریشه گیاه
حذف آب از سیستم گرمایش
حذف کانال های گرمایشی
کاهش فوق العاده ابر حرارتی در زیر سقف
کنترل خودکار دمای گلخانه
عدم اشغال فضای مفید

لازم به توضیح است در کشت هایی که بوته ها دارای ارتفاع بلند هستند این سیستم خیلی پیشنهاد نمی گردد چرا که نزدیکی بوته ها به کانون گرمایش این سیستم ها امکان دارد به گیاه آسیب برساند .