آفت مینوز

معرفی و چرخه زندگی آفت مینوز و راه های درمان و پیشگری

معرفی مینوز

معرفی تریپس

معرفی و چرخه زندگی آفت تریپس و راه های درمان و پیشگری

معرفی و چرخه زندگی آفت مگس سفید یا سفید بالک و راه های درمان و پیشگری

سفید بالک

معرفی تریپس

معرفی و چرخه زندگی آفت شته سبز جالیز و راه های درمان و پیشگری