05/04/2022

کاهو آیس برگ Le saca

فروش بذر این محصول خرید کنید کاهوی آیس برگ Le saca رقم هیبرید F1 بوته قوی از تیپ ایتالیایی پسیاتینا با برگ های باز و راست […]
05/04/2022

کاهو 13-263

قبلی بعدی فروش بذر این محصول خرید کنید کاهو 13-263 بوته مقاوم به شوری با ظرفیت تولید بالا سطح بالا از سازگاری در مدت زمان نشاء […]
05/04/2022

کاهو 13-259

فروش بذر این محصول خرید کنید کاهو13-259 بذر هیبرید F1 متحمل به خاک های شور بوته متوسط تا قوی بسیار یکدست اندام هوایی متعادل و بوته […]
05/04/2022

کاهو 13-258

فروش بذر این محصول خرید کنید کاهو13-258 بذر هیبرید F1 فضای باز متحمل به خاک های شور بسیار یکدست واریته ی با کیفیت بالا و سایز […]
05/04/2022

کاهو Rimmel

فروش بذر این محصول خرید کنید کاهو Rimmel رقم هیبرید F1 بوته قوی از تیپ فرانسوی موجی برداشت آسان با آرایش برگ های مناسب سبز روشن […]
05/04/2022

کاهو Rasin

فروش بذر این محصول خرید کنید کاهو Rasin کاهو با برگ های سه قسمتی و رنگ قرمز بلوطی بوته متوسط ، متراکم ، اجزای ناهموار ، […]
05/04/2022

کاهو HDIR13-256

فروش بذر این محصول خرید کنید کاهو HDIR 13-256 رقم هیبرید F1 بوته قوی مناسب کاشت در خاک های شور برگ های قوی و متحمل به […]
05/04/2022

کاهو Femena

قبلی بعدی فروش بذر این محصول خرید کنید کاهو Femena رقم هیبرید F1 و بوته قوی سر فشرده و مناسب برای برداشت تابستانه کاهو های با […]
05/04/2022

کاهو Barbarella

فروش بذر این محصول خرید کنید کاهوBarbarella رقم هیبرید F1 به رنگ سبز روشن بوته راست با انتهای عریض و برگهای نازک برداشت آسان با آرایش […]