16/01/1401

خیار باراد – S500

قبلی بعدی فروش بذر این محصول خرید کنید مشخصات بذر خیار باراد s500  پارتنوکارپ تمام گلها ماده تیپ بیت آلفا – شیار دار بینابین روبه پر گل جوانه انتهایی […]
10/01/1401

خیار سامیا

قبلی بعدی فروش بذر این محصول خرید کنید  خیار سامیا هیبرید F1 پارتنوکارپ تمام گل ها ماده تیپ بیت آلفا بوته بسیار مقاوم بینابین متحمل به […]
10/01/1401

خیار پیروز

قبلی بعدی فروش بذر این محصول خرید کنید پیروز هیبرید F1 رقم پارتنوکارپ تبپ بیت آلفا پر گل شاخه های جانبی مناسب رنگ میوه سبز و […]