30/03/2022

بادمجان ـ KAREENA

فروش بذر این محصول خرید کنید بادمجان  _ Kareena رقم هیبرید F1 زودرس میوه قلمی، سیلندری شکل و به رنگ بنفش روشن مناسب جهت برداشت خوشه […]