05/04/2022

خیار باراد – S500

قبلی بعدی فروش بذر این محصول خرید کنید مشخصات بذر خیار باراد s500  پارتنوکارپ تمام گلها ماده تیپ بیت آلفا – شیار دار بینابین روبه پر گل جوانه انتهایی […]
30/03/2022

خیار رعنا

قبلی بعدی فروش بذ ر این محصول خرید کنید رعنا هیبرید F1 پارتنوکارپ تمام گل ها ماده تیپ بیت آلفا تک گل و تعداد میوه 1 […]