05/04/2022

کاهو 13-259

فروش بذر این محصول خرید کنید کاهو13-259 بذر هیبرید F1 متحمل به خاک های شور بوته متوسط تا قوی بسیار یکدست اندام هوایی متعادل و بوته […]