16/01/1401

دوره آموزشی متقاضیان احداث گلخانه

دوره آموزشی متقاضیان احداث گلخانه                محل : شرکت شهرک های کشاورزی                                    مدرس: آقای دکتر زاهدیان                                              آذر 1398 قبلی بعدی
16/01/1401

دوره آموزشی متقاضیان احداث گلخانه شهرستان مغان بهمن 1398

قبلی بعدی