مغان مرداد ۹۴

کشت و صنعت و دامپروری مغان ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت علوفه ای در تاریخ ۱۷/۵/۹۴ در مزارع آزمایشی مقایسه ارقام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با حضور کارشناسان محترم این شرکت و شرکت کشاورزی حاتم انجام شد. در این آزمایش ۲۸ رقم هیبرید ذرت از نظر میزان تولید علوفه در واحد سطح و اجزای موثر بر عملکرد علوفه مورد ارزیابی قرار گرفت. جا دارد از حسن نیت جناب آقای مهندس محمدی مدیریت محترم شرکت کشت و صعنت مغان و و نیز از زحمات همکاران محترم ایشان از جمله آقایان مهندس علیزاده، مهندس عباداللهی، مهندس تبادلی، مهندس علیان، مهندس قلیزاده و مهندس موسوی کمال سپاس...

ادامه مطلب

مغان آبان ۹۳

#jig2 {padding:0px;margin:0;min-height:0px;display: block !important;}#jig2 img, #jig2 .jig-pixastic {position:absolute;top:0;left:0;margin: 0;padding: 0 !important;border-style: none !important;vertical-align: baseline;max-width:none !important;max-height:none !important;radius: 0 !important;box-shadow: none !important;z-index: auto !important;}#jig2 .jig-imageContainer {margin-right: 4px;margin-bottom: 4px;-webkit-user-select: none;float: left;padding: 0px;}#jig2 .jig-imageContainer a {margin: 0px !important;padding: 0px !important;position: static !important;display: inline;}#jig2 .jig-overflow {position: relative; overflow:hidden;vertical-align:baseline;}#jig2 a:link, #jig2 a:hover, #jig2 a:visited {text-decoration:none;}#jig2 .jig-removeThis {visibility:hidden;}#jig2 .jig-hiddenLink{display:none;}#jig2 .jig-overlay {background:#000;opacity: 0.5;-moz-opacity: 0.5;filter:alpha(opacity=50);height:100%;}#jig2 .jig-overlay-wrapper {display:none;position: absolute;bottom: 0;left: 0;right:...

ادامه مطلب

مغان مهر ۹۳

#jig3 {padding:0px;margin:0;min-height:0px;display: block !important;}#jig3 img, #jig3 .jig-pixastic {position:absolute;top:0;left:0;margin: 0;padding: 0 !important;border-style: none !important;vertical-align: baseline;max-width:none !important;max-height:none !important;radius: 0 !important;box-shadow: none !important;z-index: auto !important;}#jig3 .jig-imageContainer {margin-right: 4px;margin-bottom: 4px;-webkit-user-select: none;float: left;padding: 0px;}#jig3 .jig-imageContainer a {margin: 0px !important;padding: 0px !important;position: static !important;display: inline;}#jig3 .jig-overflow {position: relative; overflow:hidden;vertical-align:baseline;}#jig3 a:link, #jig3 a:hover, #jig3 a:visited {text-decoration:none;}#jig3 .jig-removeThis {visibility:hidden;}#jig3 .jig-hiddenLink{display:none;}#jig3 .jig-overlay {background:#000;opacity: 0.5;-moz-opacity: 0.5;filter:alpha(opacity=50);height:100%;}#jig3 .jig-overlay-wrapper {display:none;position: absolute;bottom: 0;left: 0;right:...

ادامه مطلب

مغان شهریور ۹۳

#jig4 {padding:0px;margin:0;min-height:0px;display: block !important;}#jig4 img, #jig4 .jig-pixastic {position:absolute;top:0;left:0;margin: 0;padding: 0 !important;border-style: none !important;vertical-align: baseline;max-width:none !important;max-height:none !important;radius: 0 !important;box-shadow: none !important;z-index: auto !important;}#jig4 .jig-imageContainer {margin-right: 4px;margin-bottom: 4px;-webkit-user-select: none;float: left;padding: 0px;}#jig4 .jig-imageContainer a {margin: 0px !important;padding: 0px !important;position: static !important;display: inline;}#jig4 .jig-overflow {position: relative; overflow:hidden;vertical-align:baseline;}#jig4 a:link, #jig4 a:hover, #jig4 a:visited {text-decoration:none;}#jig4 .jig-removeThis {visibility:hidden;}#jig4 .jig-hiddenLink{display:none;}#jig4 .jig-overlay {background:#000;opacity: 0.5;-moz-opacity: 0.5;filter:alpha(opacity=50);height:100%;}#jig4 .jig-overlay-wrapper {display:none;position: absolute;bottom: 0;left: 0;right:...

ادامه مطلب

مغان تیر ۹۳

#jig5 {padding:0px;margin:0;min-height:0px;display: block !important;}#jig5 img, #jig5 .jig-pixastic {position:absolute;top:0;left:0;margin: 0;padding: 0 !important;border-style: none !important;vertical-align: baseline;max-width:none !important;max-height:none !important;radius: 0 !important;box-shadow: none !important;z-index: auto !important;}#jig5 .jig-imageContainer {margin-right: 4px;margin-bottom: 4px;-webkit-user-select: none;float: left;padding: 0px;}#jig5 .jig-imageContainer a {margin: 0px !important;padding: 0px !important;position: static !important;display: inline;}#jig5 .jig-overflow {position: relative; overflow:hidden;vertical-align:baseline;}#jig5 a:link, #jig5 a:hover, #jig5 a:visited {text-decoration:none;}#jig5 .jig-removeThis {visibility:hidden;}#jig5 .jig-hiddenLink{display:none;}#jig5 .jig-overlay {background:#000;opacity: 0.5;-moz-opacity: 0.5;filter:alpha(opacity=50);height:100%;}#jig5 .jig-overlay-wrapper {display:none;position: absolute;bottom: 0;left: 0;right:...

ادامه مطلب
شماره تلفن های شرکت حاتم

021-56715871
021-56715872

*protected email*

رادیو حاتم

جدیدترین برنامه رادیو حاتم را می توانید از طریق پخش کننده زیر اجرا نمایید و برنامه را بطور کامل گوش فرا دهید.

 

| Open Player in New Window