05/04/2022

خیار باراد – S500

قبلی بعدی فروش بذر این محصول خرید کنید مشخصات بذر خیار باراد s500  پارتنوکارپ تمام گلها ماده تیپ بیت آلفا – شیار دار بینابین روبه پر گل جوانه انتهایی […]
30/03/2022

خیار سامیا

قبلی بعدی فروش بذر این محصول خرید کنید  خیار سامیا هیبرید F1 پارتنوکارپ تمام گل ها ماده تیپ بیت آلفا بوته بسیار مقاوم بینابین متحمل به […]
30/03/2022

خیار رعنا

قبلی بعدی فروش بذ ر این محصول خرید کنید رعنا هیبرید F1 پارتنوکارپ تمام گل ها ماده تیپ بیت آلفا تک گل و تعداد میوه 1 […]
30/03/2022

خیار پیروز

قبلی بعدی فروش بذر این محصول خرید کنید پیروز هیبرید F1 رقم پارتنوکارپ تبپ بیت آلفا پر گل شاخه های جانبی مناسب رنگ میوه سبز و […]
29/03/2022

خیار پایا

قبلی بعدی فروش این محصول خرید کنید خیار پایا هیبرید F1 پارتنوکارپ تمام گل ها ماده تیپ بیت آلفا پر گل پر محصول در مناطق گرم […]
29/03/2022

خیار باراد

قبلی بعدی فروش این محصول خرید کنید   باراد هیبرید F1 پارتنوکارپ تمام گل ها ماده تیپ بیت آلفا بینابین متحمل به سفیدک حقیقی و ویروس […]