30/03/2022

خربزه MX031

فروش بذر این محصول خرید کنید خربزه MX031 بوته بسیار قوی حساس به ترکیبات گوگردی میوه گرد به وزن 3 کیلوگرم پوست سبز و خاکستری و […]
30/03/2022

خربزه MX004

فروش بذر این محصول خرید کنید خربزه MX004 بوته ی نسبتا قوی حساس به ترکیبات گوگردی میوه ی بیضی به وزن 8/0 تا 2/1 کیلوگرم پوست […]
30/03/2022

خربزه MA017

فروش بذر این محصول خرید کنید خربزه MA017 بوته قوی پوشش برگی مناسب میوه بیضی به وزن 5/2 تا 3 کیلوگرم پوست زبر به رنگ زرد […]
30/03/2022

خربزه MA002

فروش بذر این محصول خرید کنید خربزه MA002 خربزه تیپ جانکانری بوته قوی میانگره های کوتاه پوشش برگی مناسب پوست زرد و گوشت میوه ی سفت، […]