:

  1. رتبه یک پایه سه مشاوره در رشته های تخصصی آب،خاک،امورزیربنایی و مکانیزاسیون سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
  • رتبه یک پایه سه مشاوره در رشته تخصصی مرتع و آبخیزداری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
  • رتبه سه پایه یک مشاوره در رشته تخصصی محیط زیست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
  • رتبه یک پایه یک مشاوره در رشته تخصصی زراعت و باغبانی (امور گلخانه) سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
  • رتبه یک پیمانکاری در امور باغبانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
  • رتبه هشت پیمانکاری در امور ترویج و آموزش روستاییان و بهره برداران سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

مجوزات و پروانه های اشتغال: