:

 به منظور جلوگیری از ورد آفات و بیماری ها از فضای بیرونی به داخل گلخانه ها در مبادی وردی گلخانه درب ها اتاقک هایی تعبیه می گردد که پیش از ورود افراد به آنها وارد می شوند که این اتاقک ها دارای پرده هوا در بالای درب ، حوضچه های کلر و یا دستگاهایی هستند که پلاستیک دور کفش ها می پیچند و یا در برخی از گلخانه های پیشرفته پوشش یکبار مصرف به همراه کلاه به افراد واد شوند به گلخانه ارائه می گردد تا بتوان حداکثر ایزولاسیون و بهداشت در گلخانه رعایت گردد