۱- مشاوره احداث گلخانه

– اقلیم شناسی
– مکان یابی
– محاسبات مالی و اقتصادی
– شناخت بازار
– سازه و تجهیزات

۲- مشاوره تولید محصولات گلخانه ای
– کاشت، داشت، برداشت
– تولید نشاء
– آبیاری و تغذیه
– بیماری ها و آفات ها
– تنظیم رشد رویشی و زایشی
– هرس و تربیت گیاه

۳- مشاوره فروش و صادرات محصول


۴- مشاوره پروژه های آموزشی از جمله سمینارها، جلسات و دوره های آموزشی