:

مشاوره ، مطالعات و آموزش:           

                                                                                              شرکت مشاورین ارشد سازه آریا نفیس

بازرگانی، پیمانکاری و اجرای پروژه ها :                   

                                                                                                شرکت پیشگامان پرگاس آتی نگر

بازرگانی نهاده ها :                                               

                                   برند زانکو

کارخانه ساخت سازه و تجهیزات گلخانه:                  

                                                                                                     برند گلپوش سازه البرز                  

مشاوره و نظارت بر پروژه ها :                           

                                                                                            دفتر فنی مهندسی پویا زاهدیان