:

کلیه سیستم های گلخانه ای به منظور ایجاد شرایط مطلوب و یکنواخت در مواجه گیاه و گلخانه با شرایط محیطی داخلی و خارجی مختلف احداث می گردند که انتخاب سیستم ها و نیاز های گیاه و آنالیز وکنترل شرایط محیطی بر عهده سیستم کنترل اقلیم می باشد.


این سیستم شامل یک ایستگاه هواشناسی خارج گلخانه شامل سنسور های دما سنج،بادسنج، باران سنج، نورسنج می باشد . هم چنین سنسور های نور، دما، رطوبت ، دی اکسید کربن نیز در داخل گلخانه وجود خواهد داشت که این سنسور ها با اراسال سیگنال ها به سیستم کنترل اقلیم و سیستم کنترل اقلیم با آنالیز داده ها سیستم های مختلف را ره اندازی و یا خاموش می کند .


البته این سیستم با وضعیت آب و هوا، تغییر فصل، زمان کشت ، برنامه های تغذیه و آبیاری و تغییرات شب و روز که قبلا تنظیم شده است، هماهنگ می باشد