:

سیستم های گلخانه ای همگی توسط برق و سیستم الکتریکال مرکزی کار می کنند .


سیستم الکتریکال گلخانه شامل یک تابلو برق اصلی می باشد که مرجع اصلی کلیه سیستم ها می باشد و هم چنین تابلو های فرعی که برای کنترل دستی و یا اتوماتیک سیستم ها در داخل گلخانه قرار می گیرد . هم چنین کابل کشی های داخلی و موتور های پنجره ومصرف کننده های بخش تولیدی و غیر تولیدی و خدمات رسانی نیز به این سیستم تعلق دشته و توسط آن هدایت می گردند