:

سیستم سرمایشی – فن و پد

سیستم خنک‌کننده فن و پد از فن‌های تخلیه، پانل‌های مرطوب شونده (پد سلولزی)، مخازن ذخیره آب، پمپ‌های توزیع و جمع‌آوری آب روی پانل‌های مرطوب شونده (پدها) تشکیل شده که بنا به مشخصات فیزیکی، کاربردی و آب و هوایی هر فضا طراحی شده و ارائه می‌گردد. با مکش هوای بیرون سالن از پشت پدهای مرطوب شده توسط فن و حرکت آن در مسیر تا محل خروج از فن موجبات سرمایش و افزایش رطوبت سالن گلخانه فراهم می‌شود.
در گلخانه ها فاصله بین دیواره ای که فن ها نصب می گردند و دیواره دیگری که پد ها نصب می گردد نباید بیش از 39 تا 42 مترمربع باشد . که در این صورت با ایجاد راهرو فن و پد ها تکرار خواهند شد، که در این تکرار ها فاصله بین دیواره پد به پد بین 3 تا 5 متر و فاصله بین فن به فن بین 6 تا 10 متر خواهد بود

سیستم تامین رطوبت( مه پاش )

 در این نوع ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﺗﺒﺨﻴﺮ آب ﺳﺒﺐ ﺧﻨﻚ ﺷـﺪن ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. این سیستم ها دو نوع کم فشار و پر فشار عستند که این انواع آنها براساس میزان ریزی قطراتی است که از ناز ل هانها خارج می گردد در سیستم کم فشار آب در حدود 1000 میکرون ریز خواهد شد و در سیستم پر فشار آب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﺮات ﺑﺴـﻴﺎر رﻳـﺰي (ﻛﻤﺘـﺮ از 40 ﻣﻴﻜـﺮون) در ﻣﻲ آﻳﺪ. ﻗﻄﺮات آب ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻳﺎ ﻛﻒ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﻨﺸﻴﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﻳﺰ ﺑـﻮدن ﺳﺮﻳﻌﺎً ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺪون ﺧﻴﺲ ﻛﺮدن ﮔﻴﺎﻫﺎن، ﺷﻮﻧﺪ ﮔﺮﻣﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ را ﺟﺬب و ﺳﺒﺐ ﺧﻨـﻚ ﺷﺪن آن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﻄﺮ ذرات آب ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺒﺨﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺳﺮﻳﻊ ﺗـﺮ و ﻛـﺎراﻳﻲ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺑﺮاي ﺧﻨﻚ ﻛﺮدن ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در نهایت سیستم پرفشار بهتر خواهد بود .
 این سﻴﺴﺘﻢ، ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﭘﻤﭗ ﻗﻮي، آب ﺗﻤﻴﺰ و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ، ﻧﺎزل ﻫﺎي ﺑﺴـﻴﺎر رﻳـﺰ و ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﭘﻤﭗ اﺳﺖ؛ وﻇﻴﻔﻪ ﭘﻤﭗ اﻳﺠﺎد ﻓﺸﺎر ﻗـﻮي و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻪ اﺳـﺖ .
سیستم ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻪ ﭘﺎش در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﻬﻮﻳﻪ، ﺧﻨﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود. ﻧﺎزل ﻫﺎي ﻣﻪ ﭘﺎش در داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻬﻮﻳﻪ ورودي ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ فن های اگزهاست (ﺧﺎرج ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻮا)، ﻛـﻪ در دﻳـﻮار ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻗـﺮار دارﻧـﺪ، ﺑـﺎ اﻳﺠـﺎد ﻣﻜـﺶ، ﻫـﻮاي ﺧـﺎرج را از ﻣﻴـﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﻬﻮﻳﻪ ورودي و ﺳﭙﺲ از ﻣﻴﺎن ﻣﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﻲﻛﺸﻨﺪ. ﻫﻮاي ﺧﻨـﻚ و ﻣﺮﻃـﻮب ﺿـﻤﻦ ﻋﺒﻮر از ﻋﺮض ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﮔﺮم ﻣﻲ ﺷﻮد؛ ﺑﺮاي ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از اﻳـﻦ اﻣـﺮ، ﻧـﺎزلﻫـﺎي ﻣـﻪﭘـﺎش دﻳﮕـﺮي در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻫﻮاي ﻣﺮﻃﻮب و ﺧﻨﻚ، ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﺮم ﺷﺪن ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ از ﻃﺮﻳﻖ فن ها ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻫﻮاي ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺧﺎرج ﺑـﻪ داﺧـﻞ ﻛﺸﺎﻧﺪه ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻪ، ﺧﻨﻚ ﻣﻲﺷﻮد.
در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻪ ﭘﺎش، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﻧﺎزل ﻫـﺎي ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و وﺟﻮد ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮﻳﻦ ذرات در آب، ﺳﺒﺐ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻧﺎزل ﻣﻲ ﺷﻮد
.

فن های سیرکولاسیون هوا

به منظور برقراری جریان مداوم هوا از فن های سیرکولاسیون در گلخانه استفاده می گردد که موجب یکنواختی دمای گلخانه و مانع ایجاد شیب گرمایی می گردد . با توجه به تجمع هوای گرم در قسمت بالایی گلخانه ، این فن ها با ایجاد جریان هوا از تجمع گرما در زیر سقف و کاهش اتلاف دما جلوگیری می نمایند، هم چنین با کاهش تراکم رطوبت روی شاخ و برگ های گیاهان بیماریها کاهش می یابند .
تعداد و میزان قدرت فن براساس طول و عرض گلخانه با محاسبه میزان هوایی که میبایست جابجا گردد تعیین می گردد
.

پنجره های جانبی گلخانه:

 

به منظور ایجاد تهویه مناسب در گلخانه در دیواره های گلخانه نیز می توان پنجره هایی تعبیه نمود که توسط موتور های رول آپ و یا بصورت دستی باز و بسته می گردند .
هم چنین پشت پد ها نیز پنجره جانبی نصب می گردد