:

پوشش:

به منظور انتخاب پوشش گلخانه معیار های ذیل مورد توجه قرار می گیرند :

میزان انتقال نور
میزان انتقال طول موج های بلند مادون قرمز
میعان بخار آب در پوشش گلخانه
طول عمر پوشش
ضریف اتلاف گرمای پوشش
پایداری در برابر باد، تگرگ و برف

 

پوشش ها به انواع پلاستیک (پلی اتیلن)، پلی کربنات، شیشه، شید و توری تقسیم بندی می گردند 

در پروژه ها بسته به فاکتور های فوق الذکر، نیاز گیاه، وضعیت اقلیمی و اقتصادی پروژه یکی از پوشش های فوق الذکر انتخاب می گردند که در این راستا سازه تجهیزات نصب آنها نیز متفاوت می باشند 

انواع پوشش _ پلاستیک ( پلی اتیلن):

 

پوشش پلاستیک می تواند در سقف و دیواره های گلخانه ( دیواره های داخلی و دور) نصب گردد ، این پوشش ها معمولا سه لایه بوده و افزودنی هایی به منظور افزایش کارایی این پوشش میان این لایه ها افزوده می گردد ، ضخامت پوشش ها از 180 تا 220 میکرون در گلخانه بهره گیری می شود .

 
افزودنی هایی که به پلاستیک اضافه می گردند عبارتند از : UV (5-8 -10 درصد )، افزودنی IR (مادون‌قرمز)، افزودنی EVA ، پخش نور، ضد بخار و ضد قطره، فیلترهای محدودکننده‌ی بیماری 

 
 

پوشش پلاستیک بصورت تک جداره و دو جداره در گلخانه ها در سقف و دیواره ها نصب می گردد. در پوشش های دو جداره یک دستگاه دمنده هوا در گلخانه نصب می گردد که توسط فرمان هایی که از سیستم کنترل می گیرد هوا در میان جداره ها می دمد و پرت حرارتی را کاهش می دهد .البته باید توجه داشت پلاستیک دوجداره نور کمتری را از خود عبور می دهد .

انواع پوشش – پلی کربنات :

استفاده از پوشش پلی کربنات به جهت استقامت بالا و تبادل حرارتی پایین آن عمدتاً در دیواره های جانبی گلخانه ها استفاده می شود. در مناطق گرمسیری پوشش پلی کربنات کرکره ای و در مناطق سردسیر پوشش پلی کربنات دوجداره توصیه می گردد. ضخامت پوشش  دوجداره در گلخانه 6 و 8 میلیمتر می باشد.
هم چنین از مزایای پوشش پلی کربنات می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
مقاومت ضربه ای بالا
مقاومت گرمایی
شفافیت بالا
پایداری
خواص ویژه عایق حرارتی
ضخامت های مختلف : 4-10 میلی متری
چند لایه
مقاوم دربرابر اشعه uv
مقاومت ضربه ای
مقاومت دربرابر اغلب مواد شیمیایی و حلالها

پوشش گلخانه – شیشه ای :

ﺷﻴﺸﻪ از پوشش های ﮔﺮان ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ، ﺑﻪﺷـﺮﻃﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻃﻮﻓﺎن ﻳﺎ ﺗﮕﺮگ آﺳﻴﺐ ﻧﺒﻴﻨﺪ؛ ﻧﻮر ﻫﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮي ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﺪاري و ﻃـﻮل ﻋﻤـﺮ آن ﻧـﺪارد. ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، 3-5 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﻃﻮل آن 20-50 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺷﻴﺸـﻪ، ﻧـﻮر ﻣﺎوراي ﺑﻨﻔﺶ و ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ را از ﺧﻮد ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻲ دﻫﺪ وﻟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧـﻮر ﻣﺮﺋـﻲ را، در ﺣـﺎﻟﺘﻲ ﻛـﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 89-92 درصد ﻋﺒﻮر دﻫﺪ و ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ از ﻧﻮر را ﺟﺬب ﻳﺎ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﺪ.
 
ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺠﺮ، ﻛﻪ داراي ﺳﻄﺢ زﻣﺨﺖ و ﻧﺎﻫﻤﻮاري ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﻮر را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﻨﻮاﺧـﺖ در ﺗﻤﺎم ﻓﻀﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﭘﺨﺶ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
 
ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎي دو ﺟﺪاره، داراي دو ﻻﻳﻪ ﺷﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 0.06-1.2 ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ از ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻓﻀﺎ، ﻫﻮا ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻳﻖ ﺣﺮارﺗﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
 
ﻧﺼﺐ ﺷﻴﺸﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎ اﺳﺖ، ﭼﻮن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﺮﺑﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎوم ﻧﻴﺴـﺖ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﻛﻮﭼﻚ آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﺷﻜﺎف ﺑﻴﻦ ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎ و ﻗﺎب ﻫﺎ، ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺴﺪود ﺷﻮد ﺗﺎ از ﻧﻔﻮذ ﺳﺮﻣﺎ و آب ﺑﻪ داﺧﻞ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﮔﺮم ﻛﺮدن ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ. اﮔـﺮ ﺷﻴﺸﻪ داراي ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ آﻫﻦ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻴﺰان اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻮر آن، 90-92 درصد اﻣﺎ در ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎي ﺑﺪون آﻫـﻦ، ﻣﻴﺰان اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻮر ﻛﻤﺘﺮ (88%) اﺳﺖ.

پوشش گلخانه توری و شید :

شید دو نوع کاربرد در گلخانه ها دارد، یکی بعنوان پوشش در گلخانه های شید هاوس و دیگری بعنوان شید جهت سایه اندازی بر گلخانه که بر سقف بیرونی گلخانه ها نصب می گردد و با منعکس کردن نور و جلوگیری از نزدیک شدن این نور به مجاورت گیاهان کارایی سیستم خنک کننده ی پد و فن را در گلخانه افزایش می دهد.
این پوشش درکاهش دمای گلخانه و سایه اندازی موثر می باشد ، هم چنین باعث صرفه جویی در مصرف آب آبیاری به دلیل کاهش تبخیر سطحی آب و تنظیم کننده نور ورودی برای انواع گیاهان موجود و محافظت از آنها در برابر نور شدید آفتاب می باشد .
این شید ها در بازار عرض 2 الی 12 متر و با سایه اندازی از 30 تا 90 درصد عرضه می گردد

پوشش گلخانه _توری ضد حشره :

    توری ضد حشره در گلخانه های نت هاوس بعنوان پوشش استفاده می گردد وهم چنین    به منظور جلوگیری از ورد حشرات به داخل گلخانه در زمانی که پنجره های سقفی و یا         جانبی گلخانه باز می باشند، از توری ضد حشره از جنس پلی اتیلن استفاده می گردد .

  توری ها در مش های مختلف 10*16 تا 10*22 در بازار ارائه می گردد .
 مفهوم توري ضد حشره با مش 10 *22 يعني در يك اينچ مربع تعداد 10 تار يا رشته   عمودي و تعداد 22 تار يا رشته افقي وجود دارد.

بست های اتصال پوشش:

بست های پوشش سقف و ديواره که در سازه نصب می گردند :
پروفیل های H
قفل پلاستیک
فنر روکش دار با ضخامت 3/2 ميلي متر
لوله فیکس پلاستیک
لاکینگ کانال
فنر پلاستیکی
پروفیل های آهن گالوانيزه 1/5×30× 30 میلی متر
پروفیل های U
زه پلی کربنات
بست های آلومینیومی مختص اتصال شیشه