پروژه های احداث شده

احداث گلخانه های تمام هوشمند و هیدروپونیک در تمامی نقاط ایران

پروژه های احداث شده

مدل های گلخانه

احداث انواع مدل های مختلف گلخانه

احداث کارخانه تولید سازه های گلخانه ای 

کارخانه تولید سازه

تجهیزات و سیستم ها

انواع تجهیزات و سیستم های مورد نیاز گلخانه ای