بذر خیار

انواع بذر های  خیار

 پر محصول گلخانه ای 

فلفل دلمه ای

انواع بذر های فلفل دلمه ای 

پر محصول گلخانه ای

انواع بذر های  گوجه فرنگی

 پر محصول گلخانه ای 

بذر گوجه فرنگی

انواع بذر های کاهو 

پر محصول گلخانه ای

انواع بذر های  خربزه

 پر محصول گلخانه ای 

بذر خربزه

بذر بادمجان

انواع بذر های بادمجان 

پر محصول گلخانه ای

انواع بذر های  هندوانه

 پر محصول گلخانه ای 

بذر هندوانه

بذر فلفل کاپی

انواع بذر های فلفل کاپی

پر محصول گلخانه ای